In English

GeoVega

Citat

"Esta tierra pertenece a todos los costarricenses; algunos ya han muerto, otros todavia vivimos, pero la mayoría aún no han nacido" ~ Entrance sign at the Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica

Tjänster inom erosion, sedimenttransport och deposition

Sedimentationsproblem i reservoarer

Under 1900-talet byggdes hundratusentals dammar runt om i världen och effekterna av dessa börjar nu göra sig alltmer påminda. Dammarna hindrar det naturliga flödet och transporterat material faller ned till botten i den uppströmsliggande reservoaren. Sedimentationen i reservoarerna kan medföra omfattande förlust av värdefullt utrymme och därför utförs i vissa fall urspolning av reservoarerna. I sådana fall töms reservoaren och det naturliga vattenflödet tillåts erodera tidigare deponerat material.

Nedströmseffekter av dammar

Nedströms dammen utsätts vattendraget ofta för erosion eftersom vattnet som släpps förbi dammen har en överkapacitet av sedimenttransport i förhållande till vad som faktiskt tranporteras. Det omvända gäller dock vid en urspolning av reservoaren. För ett enskilt vattendrag förekommer dock både erosion och deposition beroende på de lokala förhållandena och framför allt vid biflöden som rinner till.

Sammantaget har GeoVega omfattande forskningserfarenhet kring de processer som verkar i och nedströms reservoarer. Förståelse för dessa processer kan dessutom vara av stor betydelse för ekologiska studier eller restaurering av vattendrag.